ul. Złota i Zgoda

Lokalizacja: ul. Złota, Warszawa,

Data realizacji: faza projektowa

Inwestor: M. st. Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich

Nagrody: I nagroda w  konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

Zagospodarowanie ulicy Złota i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Teren opracowania obejmuje potencjalnie atrakcyjny, ale aktualnie zdegradowany przestrzennie, niemal całkowicie podporządkowany potrzebom parkingowym, obszar ścisłego centrum Warszawy. Celem pracy konkursowej jest kompleksowe, obejmujące wiele płaszczyzn, zarówno kompozycyjnych jak i funkcjonalnych, przywrócenie świetności temu miejscu i stworzenie bardzo atrakcyjnej oraz bogatej przyrodniczo zielonej przestrzeni publicznej, dostosowanej do potrzeb możliwie szerokiego grona użytkowników, która stanowić będzie jeden z ważniejszych punktów Nowego Centrum Warszawy.

Szczególnie silny nacisk położono na rozwój rozwiązań przeznaczonych dla ruchu pieszego, wykorzystujących częściowo aktualne obszary parkingów i powierzchni jezdnych, w tym likwidowanego tunelu pod ul. Marszałkowską, z jednoczesnym założeniem, że funkcja parkingowa przeniesiona zostanie do rozległego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy. Dążono także aby wszystkie proponowane rozwiązania miały możliwie ponadczasowy charakter